Call us: (028) 66.701.709 | Hotline: 0903.419.479

Ngôn ngữ

englishEnglish / VietnamTiếng Việt

Thẩm quyền bãi nhiệm Phó Giám đốc trong Công ty Cổ phần

Luật Doanh nghiệp 2014 không có quy định cụ thể thẩm quyền bãi nhiệm Phó Giám đốc công ty Cổ phần. Do đó, xem xét các cơ quan, chức danh có thẩm quyền trong Công ty để xem xét thẩm quyền bãi nhiệm chức danh này. 

Thứ nhất, Đại hội đồng cổ đông. ĐHĐCĐ là cơ quản có quyền lực cao nhất trong công ty. Liên quan đến thẩm quyền bãi nhiệm các chức danh trong công ty thì ĐHĐCĐ có thẩm quyền bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên. Như vậy, việc bãi nhiễm Phó GĐ không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014:

2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên

Thứ hai, Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý trong doanh nghiệp. Theo đó, HĐQT có thẩm quyền bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định.

Tuy nhiên, luật chỉ quy định thế nào là người quản lý doanh tại Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014, hoàn toàn không có quy định thế nào là người quản lý quan trọng trong công ty?

Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

Theo quy định này, chức danh Phó giám đốc công ty không phải là chức danh quản lý trong công ty theo quy định của luật mà do Điều lệ quy định.

Thứ ba, Giám đốc/Tổng giám đốc công ty có quyền bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (điểm đ Khoản 3 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2014).

Như vậy, cả HĐQT và Giám đốc/Tổng giám đốc công ty đều có thẩm quyền bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty và việc phân chia thẩm quyền bãi nhiệm các chức danh này hoàn toàn do Điều lệ công ty quy định. 

Tóm lại, thẩm quyền bãi nhiệm Phó Giám đốc trong công ty cổ phần là do Điều lệ công ty quy định.

Khoa Nguyễn

(Nguồn: luatsutructuyen.vn)

Trong trường hợp Quý khách cần sự tư vấn trực tiếp từ Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Công ty Luật APOLO LAWYERS.

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Dịch vụ xin giấy phép đầu tư

Dịch vụ Luật sư đại diện tham gia tố tụng

Luật sư tư vấn M&A và tái cơ cấu doanh nghiệp hậu M&A

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Sài Gòn

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận bản tin ngay hôm nay để nhận được những thông tin mới nhất từ CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS

phone-icon