Call us: (028) 66.701.709 | Hotline: 0903.419.479

Ngôn ngữ

englishEnglish / VietnamTiếng Việt

Tư vấn soạn thảo hợp đồng đặt cọc

Đặt cọc là một biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự phổ biến trong các quan hệ dân sự tại Việt Nam hiện nay. Từ chuyện nhỏ như mua một chiếc tivi tại siêu thị, mua hàng qua mạng hay đến những giao dịch lớn liên quan đến nhà đất thì người mua đều phải đặt cọc. Tuy nhiên, khi thực hiện việc đặt cọc trong thực tế phát sinh nhiều tranh chấp không đáng có, vậy làm thế nào để phát huy được thế mạnh của hợp đồng đặt cọc? Bài viết này Apolo Lawyers tư vấn soạn thảo hợp đồng đặt cọc đến cho khách hàng, vui lòng liên hệ hotline 0903.419.479 để được hỗ trợ.

Pháp luật quy định hợp đồng đặt cọc là sự thỏa thuận giữa các bên về xác lập nghĩa vụ dân sự. Việc nhận tư vấn để soạn thảo hợp đồng đặt cọc là phương thức bảo vệ tối đa quyền lợi của mình.

1. Đặt cọc là gì?

dich-vu-luat-su-apolo-lawyersTheo quy định tại khoản 1 Điều 328 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định:

“1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.”

Như vậy, đặt cọc là một biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ; đặt cọc được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, phổ biến nhất là khi chuyển nhượng nhà đất.

2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong đặt cọc

2.1. Đối với bên đặt cọc

 • Nghĩa vụ (Điều 30 Nghị định 163/2006/NĐ-CP)
 • Thanh toán cho bên nhận đặt cọc, bên nhận ký cược chi phí hợp lý để bảo quản, giữ gìn tài sản đặt cọc, tài sản ký cược, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
 • Thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu tài sản đặt cọc cho bên nhận đặt cọc, bên nhận ký cược đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu trong trường hợp tài sản đó được chuyển quyền sở hữu cho bên nhận đặt cọc cược theo quy định của pháp luật hoặc theo thoả thuận.
 • Quyền (Điều 31 Nghị định 163/2006/NĐ-CP)
 • Bên đặt cọc có quyền yêu cầu bên nhận đặt cọc ngừng việc sử dụng tài sản đặt cọc nếu do sử dụng mà tài sản có nguy cơ bị mất giá trị hoặc giảm sút giá trị.

2.2. Đối với bên nhận đặt cọc

 • Nghĩa vụ (Điều 32 Nghị định số 163/2005/NĐ-CP)
 • Bảo quản, giữ gìn tài sản đặt cọc; không được khai thác, sử dụng tài sản đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 • Không được xác lập giao dịch đối với tài sản đặt cọc, trừ trường hợp bên đặt cọc, bên ký cược đồng ý.
 • Quyền (Điều 33 Nghị định 163/2006/NĐ-CP)
 • Bên nhận đặt cọc có quyền sở hữu tài sản đặt cọc, nếu bên đặt cọc từ chối giao kết, thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

3. Mẫu hợp đồng đặt cọc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

Hôm nay ngày … tháng … năm ……, tại ……………………………………….., chúng tôi gồm có:

BÊN ĐẶT CỌC (sau đây gọi là bên A):

Ông/ Bà: ............................................................................................................

Năm sinh:...........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ...................................................................................

Thường trú: .......................................................................................................

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (sau đây gọi là bên B):

Ông/ Bà:  ...........................................................................................................

Năm sinh............................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ...................................................................................

Thường trú: .......................................................................................................

Hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng đặt cọc với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1

TÀI SẢN ĐẶT CỌC

Bên A đặt cọc cho bên B số tiền là  ..............................................để bên B chuyển nhượng, bán cho bên A tài sản nêu tên dưới đây với giá là ………………………………..

Thông tin tài sản:………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2

THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn đặt cọc là .......................... , kể từ ngày ...............................................

ĐIỀU 3

MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

Để đảm bảo cho việc chuyển nhượng (mua bán) tài sản là :...............................

……………………………………………………………………………………………............................

 Căn cứ theo các chứng từ sở hữu đã được cơ quan thẩm quyền cấp, gồm có :

………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 4

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

 • Giao tài sản đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận;
 • Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự thì Bên A mất tài sản đặt cọc;
 • Các thỏa thuận khác:

Bên A có các quyền sau đây:

 • Nhận lại tài sản đặt cọc từ Bên B hoặc được trừ khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Bên B trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự;
 • Nhận lại và sở hữu tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự;
 • Các thỏa thuận khác 

ĐIỀU 5

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

 • Trả lại tài sản đặt cọc cho Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự;
 • Trả lại tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc cho Bên A  trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự;
 • Các thỏa thuận khác 

Bên B có các quyền sau đây:

 • Sở hữu tài sản đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự;
 • Các thỏa thuận khác: 

ĐIỀU 6

VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Lệ phí công chứng hợp đồng này do  ............ chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 7

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

Các cam đoan khác.

ĐIỀU 9

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 • Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, ý nghĩa, hậu quả pháp lý của việc tham gia hợp đồng, giao dịch
 • Hai bên đã tự đọc hợp đồng này, đã hiểu rõ và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.
 • Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng theo quy định.
 • Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bản gồm có … trang, các bản đều giống nhau. Bên chuyển nhượng giữ 01 bản, Bên nhận chuyển nhượng giữ 01 bản và 01 bản lưu tại …………………………

BÊN A

(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(ký và ghi rõ họ tên)

 4. Quy trình tư vấn, soạn thỏa hợp đồng, review hợp đồng đặt cọc

dich-vu-luat-su-apolo-lawyers

4.1 Quy trình cung cấp dịch vụ

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu tư vấn soạn thảo hợp đồng hoặc rà soát tính pháp lý hợp đồng

Nếu bạn có yêu cầu dịch vụ luật sư về hợp đồng đặt cọc, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua hình thức sau:

- Gửi yêu cầu qua email contact@apolo.com.vn

- Liên hệ hotline 0903.419.479

- Gửi yêu cầu dịch vụ trực tiếp theo địa chỉ văn phòng công ty Luật Apolo Lawyers tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bước 2: Thẩm định giá về nội dung, yêu cầu của khách hàng về hợp đồng đặt cọc

Sau khi tiếp nhận đề nghị của bạn, Luật sư tại Apolo Lawyers sẽ phân loại hợp đồng cần soạn thảo, tư vấn, rà soát tính pháp lý để đánh giá yêu cầu của bạn nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp phơp của bạn theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, dựa trên những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi sẽ đánh giá hợp đồng này đơn giản hay phức tạp.

Bước 3: Thông báo phí luật sư tư vấn, soạn thảo hoặc rà soát hợp đồng

Sau khi xem xét qua nội dung được yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo chi phí dịch vụ luật sư, hình thức thanh toán cho bạn theo thông tin bạn cung cấp (qua điện thoại, email). Chi phí sẽ phụ thuộc vào mức độ đơn giản hay phức tạp vào nội dung mà bạn yêu cầu.

Bước 4: Thực hiện soạn thảo, rà soát hợp đồng

Sau khi thực hiện việc thanh toán của bạn hoàn tất, luật sư của chúng tôi sẽ tiến hành ngay nhiệm vụ tư vấn, soạn thảo, kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng theo yêu cầu của bạn. Thời gian giải quyết yêu cầu của khách hàng trong khoảng thời gian sớm nhất kể từ thời điểm quý khách hàng chuyển khoản thanh toán.

Trong quá trình soạn thảo hợp đồng, rà soát luật sư sẽ liên hệ tư vấn thêm hoặc phân tích để xác định rõ yêu cầu, mục đích của khách hàng để đưa vào những điều khoản phù hợp. Luật sư sẽ phân tích những ưu thế hoặc những điều khoản bất lợi để bạn cân nhắc nên sửa đổi hay loại bỏ trong nội dung hợp đồng.

Bước 5: Hoàn thành và gửi kết quả công việc cho bạn

Chúng tôi gửi kết quả công việc cho bạn theo thông tin bạn cung cấp hoặc địa chỉ bạn chỉ định. Hình thức gửi kết quả có thể bằng bản cứng hoặc bản mềm tùy theo nhu cầu của quý khách.

Bước 6: Tư vấn trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng

Nếu trong quá trình đàm phán hoặc ký kết hợp đồng có phát sinh những vấn đề mới cần bổ sung, sửa đổi. Apolo Lawyers sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ bạn để đạt kết quả tốt nhất. Ngoài ra, Luật sư của Apolo sẽ lưu ý khách hàng về hình thức của hợp đồng khi khách hàng đã ký kết xong để đảm bảo hợp đồng có hiệu lực pháp luật.

Trên đây là những bài viết công ty chúng tôi cung cấp đến qúy khách hàng và nếu có thắc mắc cần được giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi nhanh nhất để hỗ trợ giải đáp kịp thời.

>>> Xem thêm: Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

>>> Xem thêm: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

APOLO LAWYERS

 

 

Dịch vụ ly hôn nhanh

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Sài Gòn

Luật sư tư vấn M&A và tái cơ cấu doanh nghiệp hậu M&A

Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp

Tư vấn ly hôn trọn gói tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận bản tin ngay hôm nay để nhận được những thông tin mới nhất từ CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS

phone-icon